Giờ Lễ & Các Bí Tích

Giờ Lễ:

Thứ  Hai đến Thứ Bảy trong tuần:

Sáng: 8:30am. Chiều: 6:00pm

Chúa Nhật: 8:00am - 10:00am - 12:30pm

Không có Thánh Lễ chiều Thứ Ba.

Giờ Giải Tội:

30 phút trước các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy, Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin hẹn riêng các Cha.

Rửa tội trẻ em:

Chúa Nhật II mỗi tháng, sau Lễ 12:30pm. Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa Chuẩn Bị theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2).

Hôn phối:

Sắp xếp với Văn phòng Giáo Xứ, ít là 9 tháng trước ngày thành hôn. Phải tham dự đủ các Khóa Dự Bị Hôn Nhân.

Xức dầu bệnh nhân:

Cha Tuấn:  (817) 917-7052

Cha Châu:    (817) 917-8703

Giờ Lễ:

Thứ  Hai đến Thứ Bảy Trong Tuần:

Sáng: 8:30am - Chiều: 6:00pm

Chúa Nhật: 8:00am - 10:00am - 12:30pm

                      5:30pm  (English Mass)  

* Không có Thánh Lễ chiều Thứ Ba.

Giờ Giải Tội:

30 phút trước các Thánh Lễ ngày thường, chiều Thứ Bảy, Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin hẹn riêng các Cha.

Xức Dầu Bệnh Nhân:

Cha Quang: (817) 917-8703

Cha Kiệt:     (817) 917-7052

Vietnamese Martyrs Catholic Church - Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 801 E. Mayfield Rd. Arlington, TX 76014