top of page

GIỜ LỄ & BÍ TÍCH

Giờ Lễ

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Sáng: 8:30am, Chiều: 6:00pm

Chúa Nhật: 8:00am, 10:00am                            12:30pm, 5:30pm (EN)

Giờ Giải Tội

30 phút trước các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy, Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin hẹn riêng các Cha.

Rửa Tội Trẻ Em

Chúa Nhật thứ 2 hàng tháng, sau Lễ 12:30pm.
Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa
Chuẩn Bị theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2).

Hôn Phối

Sắp xếp với Văn phòng Giáo Xứ, ít nhất 9 tháng trước ngày thành hôn.
Phải tham dự đủ các Khóa Dự Bị Hôn Nhân.

Xức Dầu Bệnh Nhân

CHA PHÓ XỨ
Alphonse Tri Vu, CRM  
817-917-8703

CHA PHÓ XỨ
Augustine Phạm Hồng Ân, CRM  
817-917-7052

bottom of page