Mục Đích

 

Nội Qui Giáo Xứ điều 6 viết, mục đích "loan báo và phổ biến rộng rãi Tin Mừng cho tất cả mọi người. Duy trì những truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội Việt Nam. Bảo tồn, phát huy tinh thần văn hóa và ngôn ngữ dân tộc Việt. Không tham gia các đảng phái mà Giáo Hội không cho phép." Trong điều 5 nội qui giáo xứ nói về tôn chỉ như sau, "Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là một Giáo Xứ Công Giáo trong Giáo Phận Fort Worth, Texas luôn:

 

  1. Tôn thờ một Thiên Chúa.

  2. Tuân theo Giáo Luật và Giáo Huấn.

  3. Thực thi đức bác ái với tha nhân.

 

Website của Giáo Xứ là một trong những phương tiện truyền thông nội bộ, nhằm chia sẻ những sinh hoạt của Giáo Xứ, thông báo, tin tức... Đồng cũng là nơi chia sẻ, học hỏi, và trao dồi về đời sống thiêng liêng, hầu mang lại hoa trái dồi dào cho đời sống đức tin.

 

Giờ Lễ:

Thứ  Hai đến Thứ Bảy Trong Tuần:

Sáng: 8:30am - Chiều: 6:00pm

Chúa Nhật: 8:00am - 10:00am - 12:30pm

                      5:30pm  (English Mass)  

* Không có Thánh Lễ chiều Thứ Ba.

Giờ Giải Tội:

30 phút trước các Thánh Lễ ngày thường, chiều Thứ Bảy, Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin hẹn riêng các Cha.

Xức Dầu Bệnh Nhân:

Cha Quang: (817) 917-8703

Cha Kiệt:     (817) 917-7052

Vietnamese Martyrs Catholic Church - Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 801 E. Mayfield Rd. Arlington, TX 76014