top of page

LIÊN LẠC

Chánh Xứ: LM. Gioan Êudê Trần Đình Diễm, CRM. 817-467-0690
Phó Xứ:  LM. Alphonsô M. Vũ Tri, CRM. 817-917-8703
LM. Augustinô M. Phạm Hồng Ân, CRM. 817-917-7052
Phó Tế:  Thầy Gioan B. Nguyễn Thông Ban. Tel: (817) 689-4895

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ: Trần Thanh Liêm 817-808-4488
Phó Nội Vụ: Đinh Quang Khanh 817-832-6907
Phó Ngoại Vụ: Nguyễn Trúc Anh 817-793-6894
Thư Ký HĐMV: Hoàn Bích Chi 469-347-4881
Trưởng HĐ Tài Chánh: Phạm Ngọc Hoàng 817-705-6042
Phó HĐ Tài Chánh: Đỗ Hoàng 214-604-4560
Thủ Quỹ: Vũ Phương Mai 316-393-0385

Đặc trách Phụng Vụ: PT. Nguyễn Thông Ban 817-689-4895

Đặc trách Giáo Lý (D.R.E): Sơ Chu Thị Hữu 817-917-7357

Đặc trách Giáo Lý (D.R.E): Sơ Trần T. Như Ý 469-236-8580
Trưởng Văn Phòng: Nguyễn Tiến Thành 682-552-6308
Trưởng Giáo Khu 1: Lưu Văn Bình 682-234-1682
Trưởng Giáo Khu 2: Trịnh Thiên Khoa 817-303-2210
Trưởng Giáo Khu 3: Đoàn Tống 817-657-5218
Trưởng Giáo Khu 4: Trần Minh Đức 817-548-8248
Trưởng Giáo Khu 5: Hoàng Văn Bính 817-557-3267
Trưởng Giáo Khu 6: Đào Trường Thọ 817-240-8143
Tr.GK 7 + Ban Xã Hội: Đinh Nguyễn V.  Nhân 817-739-6524
Trưởng Giáo Khu 8: Đào Chỉnh 817-726-5631
Trưởng Giáo Khu 9: Nguyễn Thanh 817-808-8860
Trưởng Giáo Khu 10: Hồ Đăng Bính 682-597-9886
Trưởng Giáo Khu 11: Nguyễn Thanh Quyền  817-235-9596
Trưởng Giáo Khu 12: Nguyễn Thung 817-313-2636
Giáo Lý Đặc Biệt: Phó Tế Hoàng Dương Thi 817-460-8418
Giáo Lý Dự Tòng: Đào Văn Hòa 817-583-8301
Giáo Lý-Việt Ngữ (LaVang): Trần Quốc Luật  817-343-2586
Ban Thánh Nhạc: LM. Alphonsô M. Vũ Tri, CRM. 817-917-8703

Ca Đoàn Triển Dương: Chị Chi 469-347-4881

Ca Đoàn Thánh Gia: Anh Micheal Dũng 817-501-8345

Ca Đoàn Suối Thiêng: Anh Điệp 682-559-6055`

Ca Đoàn Thiếu Nhi 117: Chị Hạnh 817-999-3095

Ca Đoàn Cecilia: Chị Dung 817-308-1728
Ban Khánh Tiết: Nguyễn Văn Bính 972-660-3689
Legio+TTVBệnh Nhân RL: Hoàng T. Chính 682-559-2509
Hội Các Bà Mẹ: Trần Thị Mai Loan 817-726-5759`
Đoàn Tông Đồ Fatima: Nguyễn Xuân Lily 682-472-9429
Ban Tôn Vương: Anh Kỳ  817-233-2222, Anh Trung 817-213-6059
G.Đ.T.H. Mẹ CCC: Chị Bạch 682-556-8888
Liên Minh Thánh Tâm: Nguyễn Phi Hùng 214-240-2650
Giới Trẻ VMCY: Phạm Quỳnh Lan 469-258-5440
TNTT 117: Nguyễn Anh Khoa 469-363-0656
Ban Vệ Sinh: Vũ Đức Bôn 682-558-5290
Bếp Thánh Gia: Nguyễn Văn Chính 972-897-3475
Ban Trật Tự:  Nguyễn Thanh 817-808-8860
Cắm Hoa Phụng Vụ: Duyên Vũ 214-208-0747
Ban Cung Thánh: Vũ Kỳ
Ban Dâng Hương: Nguyễn Thị Hiên
Ban Nghi Lễ: Phạm Văn Đức

GỬI ĐIỆN THƯ
church_edited_edited_edited.jpg
bottom of page