Liên Lạc

                                         GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

                                            801 E. Mayfield Rd. Arlington, Texas 76014

Chánh Xứ: Gioan Êudê Trần Đình Diễm, CRM.                  (817) 467-0690

Phó Xứ:  LM. Patriciô M. Nguyễn Ngọc Quang, CRM.       (817) 917-8703

Phó Xứ:  LM. Anphonsus M. Đỗ Bá Văn (Kiệt), CRM.       (817) 917-7052

Phó Tế: Thầy Gioan B. Nguyễn Thông Ban                          (817) 689-4895

Văn Phòng Giáo Xứ:      (817) 466-0800     |   Fax: (817) 472-8681

Web: www.cttdvn.net   |   Email:     vpgxtd@yahoo.com

Đặc Trách Phụng Vụ: PT. Nguyễn Thông Ban                          (817) 689-4895

Đặc Trách Giáo Lý (D.R.E): Sr. Chu Thị Hữu                           (817) 917-7357

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ: Trần Thanh Liêm                           (817) 808-4488

Phó Nội Vụ: Trịnh Huy Hoàng                                                  (817) 726-0813

Phó Ngoại Vụ: Nguyễn Văn Chính                                            (972) 897-3475

Thư Ký HĐMV: Nguyễn Trúc Anh                                           (817) 793-6894

Trưởng HĐ Tài Chánh: Phạm Ngọc Hoàng                              (817) 705-6042

Phó HĐ Tài Chánh: Đinh Quang Khanh                                   (817) 832-6907

Thủ Quỹ: Vũ Phương Mai                                                         (316) 393-0385

Trưởng Văn Phòng: Nguyễn Tiến Thành                                  (682) 552-6308

Phó Văn Phòng: Nguyễn Thanh                                                (817) 808-8860

Phó Văn Phòng: Phan Quân                                                      (682) 558-0582

Thư Ký Văn Phòng: Nguyễn Qúy Đức                                     (817) 808-4265

Giêsu Maria Con Mến Yêu
Please reload

* Văn Phòng Giáo Xứ:

Thứ Hai:    9AM - 3PM
Thứ Ba:     1PM  - 5PM  
Thứ Tư:     9AM - 5PM
Thứ Năm:  9AM - 5PM
Thứ Sáu:    9AM - 5PM
Thứ Bảy:    9AM - 5PM
Chúa Nhật: 9AM - 2PM

You can also request more information with this form:

Giờ Lễ:

Thứ  Hai đến Thứ Bảy Trong Tuần:

Sáng: 8:30am - Chiều: 6:00pm

Chúa Nhật: 8:00am - 10:00am - 12:30pm

                      5:30pm  (English Mass)  

* Không có Thánh Lễ chiều Thứ Ba.

Giờ Giải Tội:

30 phút trước các Thánh Lễ ngày thường, chiều Thứ Bảy, Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin hẹn riêng các Cha.

Xức Dầu Bệnh Nhân:

Cha Quang: (817) 917-8703

Cha Kiệt:     (817) 917-7052

Vietnamese Martyrs Catholic Church - Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 801 E. Mayfield Rd. Arlington, TX 76014