top of page

LIÊN LẠC

Chánh Xứ: LM. Gioan Êudê Trần Đình Diễm, CRM. 817-467-0690
Phó Xứ:  LM. Alphonsô M. Vũ Tri, CRM. 817-917-8703
LM. Augustinô M. Phạm Hồng Ân, CRM. 817-917-7052
Phó Tế:  Thầy Gioan B. Nguyễn Thông Ban. Tel: (817) 689-4895

 

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ:  Trần Thanh Liêm (817) 808-4488

Phó Nội Vụ: Bành Lai Phú (817) 797-6800

Phó Ngoại Vụ: Nguyễn Trúc Anh (817) 793-6894

Thư Ký HĐMV: Hoàng Bích Chi (469) 347-4881

Trưởng HĐ Tài Chánh:  Phạm Ngọc Hoàng (817) 705-6042

Thủ Quỹ: Vũ Phương Mai (316) 393-0385

Đặc Trách Phụng Vụ: PT. Nguyễn Thông Ban (817) 689-4895

Đặc Trách Giáo Lý (D.R.E): Sr. Chu Thị Hữu (817) 917-7357

Trưởng Giáo Khu 1: Đoàn Hoàng Hải (817) 371-4735     

Trưởng Giáo Khu 2: Trịnh Thiên Khoa (817) 303-2210     

Trưởng Giáo Khu 3: Đoàn Tống (817) 657-5218

Trưởng Giáo Khu 4: Trần Minh Đức (817) 548-8248

Trưởng Giáo Khu 5: Hoàng Văn Bính (817) 557-3267

Trưởng Giáo Khu 6: Đào Trường Thọ (817) 240-8143     

Trưởng Giáo Khu 7: Đinh Nguyễn V. Nhân (817) 739-6524     

Trưởng Giáo Khu 8: Đào Chỉnh (817) 726-5631              

Trưởng Giáo Khu 9: Nguyễn Thanh (817) 808-8860             

Trưởng Giáo Khu 10: Hồ Đăng Bính (682) 597-9886      

Trưởng Giáo Khu 11: Nguyễn Thanh Quyền (817) 235-9596           

Trưởng Giáo Khu 12: Nguyễn Thung (817) 313-2636

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: Nguyễn Phi Hùng (214) 240-2650

Hội Các Bà Mẹ: Trần Thị Mai Loan (817) 726-5759

Hội Legio Mariae: Giuse Cao Thanh Xuân (682) 559-2509       

Đoàn Tông Đồ Fatima: Maria Nguyễn Thị Hiên (682) 553-5239

G.Đ.T.H. Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Nguyễn T. Bạch (682) 556-8888

Đoàn TNTT 117: Vũ Mỹ Hà Anna (214) 681-6321

Giới Trẻ VMCY: Hoàng Thương (682) 320-3388

Trường Đức Mẹ LaVang: Trần Quốc Luật (817) 343-2586

Ban Khánh Tiết: Nguyễn Văn Bính (972) 660-3689               

Ban Trật Tự: Nguyễn Thanh (817) 808-8860

Ban Phòng Thánh: Giuse Vũ Minh Kỳ (817) 233-2222

Ban Nghi Lễ: Phạm Đức (682) 407-4132

Ban Làm Đẹp Nhà Chúa: Phạm Thanh Hùng (469) 970-1412

Ban Cắm Hoa Phụng Vụ: Duyên Vũ (214) 208-0747

Ban Tôn Vương: Giuse Vũ Minh Kỳ (817) 233-2222

Ban Xã Hội: Đinh Nguyễn V. Nhân (817) 739-6524

Ban Vệ Sinh: Vũ Đức Bôn (682) 558-5290      

Safe Environment: Kiều Thuý Marla (817) 727-6707

GỬI ĐIỆN THƯ
church_edited_edited_edited.jpg
bottom of page