CÁC THÔNG BÁO TRONG TUẦN:

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 29/03/18

06:45PM    Tập hát chung trong thánh đường

07:00PM    Thánh Lễ  Tiệc Ly và Nghi Thức Rửa Chân

CHẦU THÁNH THỂ TRỌNG THỂ

Ngay sau thánh lễ     Giờ Chầu Chung Giáo Xứ

09:00PM-09:30PM   Đoàn TNTT 117, VMCY, Trường Đức Mẹ La Vang       

09:30PM-10:00PM   Đoàn LMTT, Thừa TácViên Thánh Thể và các Giáo Khu 1-4

10:00PM-10:30PM   Hội Đạo Binh Đức Mẹ, Hội Các Bà Mẹ và các Giáo Khu 5-8

10:30PM-11:00PM   Hội Tông Đồ Fatima, GĐ Tận Hiến Đồng Công và các Giáo Khu 9-12

                                        

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 30/03/18

06:15PM   Cộng Đoàn Dân Chúa tập trung trong Thánh Đường

06:30PM   Suy gẫm 14 Chặng Đàng Thánh Giá ngoài trời

07:30PM   Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

                  Ngắm 5 sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu

                  Nghi Thức Đọc Đoạn, Tháo Đanh & Cất Xác Chúa

                  Nghi Thức Táng Xác Chúa

                  Giờ Kính Viếng và Hôn Chân Chúa

THỨ BẢY TUẦN THÁNH 31/03/18

*** Không có Thánh Lễ buổi sáng***

08:00AM-01:00PM Viếng Mồ Chúa

08:30 PM  Tập hát chung trong Thánh Đường               

09:00 PM  Nghi Thức Đêm Canh Thức Vượt Qua - Lễ Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH 01/04/18

09:00AM  Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh

11:00AM  Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh

Giờ Lễ:

Thứ  Hai đến Thứ Bảy Trong Tuần:

Sáng: 8:30am - Chiều: 6:00pm

Chúa Nhật: 8:00am - 10:00am - 12:30pm

                      5:30pm  (English Mass)  

* Không có Thánh Lễ chiều Thứ Ba.

Giờ Giải Tội:

30 phút trước các Thánh Lễ ngày thường, chiều Thứ Bảy, Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin hẹn riêng các Cha.

Xức Dầu Bệnh Nhân:

Cha Quang: (817) 917-8703

Cha Kiệt:     (817) 917-7052

Vietnamese Martyrs Catholic Church - Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 801 E. Mayfield Rd. Arlington, TX 76014