Hội Đồng Giáo Xứ

Hội Đồng Giáo Xứ bao gồm:

 

 • Hội Đồng Mục Vụ (Pastoral Council)

 • Hội Đồng Tài Chánh (Finance Council)

 • Văn Phòng Thường Vụ (Administrative Office)

______________________________

Mục Đích Hội Đồng Mục Vụ:

 

 • Hội Đồng Mục Vụ được thiết lập trong Giáo Xứ là để đáp ứng nhu cầu mục vụ dân Chúa.

 • Cộng tác với Linh Mục Xứ trong việc phát huy tinh thần Phúc Âm nơi các tâm hồn.

 • Qua việc học hỏi và cầu nguyện, các thành viên sẽ nhận định và tìm cách đem Giáo Xứ tiến triển trên con đường thực thi sứ mệnh của Giáo Hội.

 • Hoạch định chương trình dài hạn là phần chính yếu trong các công việc của Hội Đồng Mục Vụ.

______________________________________

 

Mục Đích Hội  Đồng Tài  Chánh:

 

 • Cố vấn cho Linh Mục Xứ về việc quản lý tài sản của Giáo Xứ.

 • Phục vụ Giáo Xứ như một cơ cấu cố vấn cho Linh Mục Xứ trong việc điều hành và quản lý các tài khoản cho cơ sở. Gây quỹ và thiết kế những chương trình dài hạn về tài chánh cho Giáo Xứ.

_________________________________

 

Mục Đích Văn Phòng Thường Vụ:

 

Văn Phòng Thường Vụ được thiết lập để đáp ứng nhu cầu sinh động và phát triển cộng đoàn Giáo Xứ.

 • Văn Phòng Thường Vụ luôn quan tâm, bảo quản cơ sở và tài sản của Giáo Xứ.

 • Điều hành các nhân viên và cộng tác thuê mướn thợ.

 • Cộng tác với Linh Mục Xứ và Hội Đồng Giáo Xứ trong việc làm cho Giáo Xứ luôn sống động.

 • Lưu giữ các hồ sơ, giấy tờ quan trọng liên quan tới tài sản và các video hoặc hình ảnh sinh hoạt của Giáo Xứ.

 • Hệ thống hoá các hồ sơ, tài liệu chung của Giáo Xứ theo từng vấn đề, niên hiệu.

 • Tuyệt đối bảo mật các hồ sơ của Giáo Xứ trong một nơi an toàn.

 

Please reload