Phó Hội Đồng Tài Chánh: Phạm Thái Học - (682) 551-1232