Tất cả những ý chỉ cầu nguyện của Quí Ông Bà và Anh Chị Em sẽ được cầu nguyện trong giờ Chầu Thánh Thể Thứ Năm Đầu Tháng vào lúc 6:45p.m.

Your details were sent successfully!

Xin cầu nguyện - Prayer Request Online