Liên Lạc

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

801 E. Mayfield Rd.

Arlington, TX 76014

Văn Phòng Giáo Xứ (817) 466-0800

Văn Phòng:

Trưởng VP
Phó VP
Phó VP
Thư Ký

 

Nguyễn Tiến Thành

Nguyễn Thanh
Phan Quân

Nguyễn Quý Đức

(682) 552-6308

(817) 808-8860
(682) 558-0582

(817) 808-4265

Giáo Khu:

Giáo Khu 1
Giáo Khu 2
Giáo Khu 3
Giáo Khu 4
Giáo Khu 5
Giáo Khu 6
Giáo Khu 7
Giáo Khu 8
Giáo Khu 9
Giáo Khu 10
Giáo Khu 11
Giáo Khu 12

Lưu Văn Bình
Trịnh Thiên Khoa
Đoàn Tống
Trần Minh Đức
Hoàng Bính      
Đào Trường Thọ
Đinh Nguyễn Văn Nhân
Đào Chỉnh
Nguyễn Thanh
Hồ Đăng Bính
N. Thanh  Quyền
Nguyễn Thung

(817) 795-5287
(817) 303-2210
(817) 465-2772
(817) 548-8248
(817) 557-3267
(817) 472-8988
(817) 739-6524
(682) 818-6513
(817) 808-8860
(682) 597-9886
(817) 235-9596
(817) 313-2636

Hội Đoàn & Ban Nghành:

Legio Mariae
Hội Các Bà Mẹ
Tông Đồ Fatima
LM Thánh Tâm
GĐTH Đồng Công
Đoàn TNTT 117

Giới Trẻ VMCY
Giáo Lý Đặc Biệt
Giáo Lý Dự Tòng
Trường ĐMLV
Ban Thánh Nhạc

Ban Khánh Tiết
Ban Trật Tự
Bếp Thánh Gia

Ban Vệ Sinh

Hoàng Tiến Chính
Trần Thị Mai Loan
Nguyễn Xuân LiLy
Bành Lai Phú
Nguyễn Hiên
Nguyễn Tiến Sĩ

Phạm Quỳnh Lan

Thầy  Hoàng D. Thi
Đào Văn Hòa
Trần Quốc Luật
Phan Đình Bạch

Nguyễn Brian Bính

Nguyễn Thanh

Nguyễn Tiến Thành

Vũ Đức Bôn

(817) 468-2748

(817) 726-5759

(682) 472-9429

(817) 797-6800

(682) 553-5239

(817) 557-3267

(469) 258-5440

(817) 460-8418

(817) 583-8301

(817) 343-2586

(972) 310-4502

(972) 660-3689

(817) 808-8860

(682) 552-6308

(682) 558-5290

Safe Environment Coordinator (SEC):

Nguyễn Văn Hòa

Trần Quốc Luật

Nguyễn Theresa Xuân

(817) 501-7176

(817) 343-2586

(817) 705-2670

Please reload

* Văn Phòng Giáo Xứ:

Thứ Hai:    9AM - 3PM
Thứ Ba:     1PM  - 5PM  
Thứ Tư:     9AM - 5PM
Thứ Năm:  9AM - 5PM
Thứ Sáu:    9AM - 5PM
Thứ Bảy:    9AM - 5PM
Chúa Nhật: 9AM - 2PM

You can also request more information with this form:

Your details were sent successfully!