Liên Lạc

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

801 E. Mayfield Rd.

Arlington, TX 76014

Văn Phòng Giáo Xứ (817) 466-0800

Giêsu Maria Con Mến Yêu
Please reload

* Văn Phòng Giáo Xứ:

Thứ Ba -Thứ Sáu:

9:30 AM - 6:00 PM

Thứ Bảy : 9:30 AM - 5:00 PM

Trần Đ. Đang: (817) 703-3304

Ng. Thị Q. Vi: (682) 227-9078

Ng. Quí Đức: (817) 808-4265

You can also request more information with this form:

Your details were sent successfully!