Liên Lạc

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

801 E. Mayfield Rd.

Arlington, TX 76014

Văn Phòng Giáo Xứ (817) 466-0800

Giêsu Maria Con Mến Yêu
Please reload

* Văn Phòng Giáo Xứ:

Thứ Ba -Thứ Sáu:

9:30 AM - 6:00 PM

Thứ Bảy : 9:30 AM - 5:00 PM

Trần Đ. Đang: (817) 703-3304

Ng. Thị Q. Vi: (682) 227-9078

Ng. Quí Đức: (817) 808-4265

You can also request more information with this form:

Giờ Lễ:

Thứ  Hai đến Thứ Bảy Trong Tuần:

Sáng: 8:30am - Chiều: 6:00pm

Chúa Nhật: 8:00am - 10:00am - 12:30pm

                      5:30pm  (English Mass)  

* Không có Thánh Lễ chiều Thứ Ba.

Giờ Giải Tội:

30 phút trước các Thánh Lễ ngày thường, chiều Thứ Bảy, Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin hẹn riêng các Cha.

Xức Dầu Bệnh Nhân:

Cha Quang: (817) 917-8703

Cha Kiệt:     (817) 917-7052

Vietnamese Martyrs Catholic Church - Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 801 E. Mayfield Rd. Arlington, TX 76014